ชื่อ : นายสุรพล  หนูเงิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
โทร : 08-1233-2010
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ผู้อำนวยการกลุ่ม
 - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
 - กิจการนักเรียน

  

ชื่อ : นางณิชชา กิตติธรธำรงกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 09-5642-4466
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
รับผิดชอบ :
 - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
 - กิจการนักเรียน

  

ชื่อ : นางสาวธิดา  ทองแฉล้ม
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 
08-5734-0932
อีเมล :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
รับผิดชอบ :
 - ธุรการกลุ่ม
 - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
 - กิจการนักเรียน  

ชื่อ : นางสาวนันทนีย์ แจ่มฟ้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 08-1962-6880
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - งานตรวจสอบภายใน

 

ชื่อ : นางอัญชลี วันทอง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร : 08-1707-3918
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

 

ชื่อ : นายธนภัทร บุญช่วย
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทร : 09-6887-3283
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางวรรณา ทองแบน
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-1959-9019
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นายพีรยุทธ์ ตับทอง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 09-5562-3380
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาวศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 08-9644-9824
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาวสุกานดา ฉิมสุข
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 08-1532-3171
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นายปรัชญา ภักดีศุภผล
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 08-8293-4494
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
- สารบรรณกลาง
- ผู้คุมวันลา
 

  

ชื่อ : นางสาวปณิดา มาเม่น
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 08-7197-6604
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาวทัศวรรณ เป้าเพชร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 09-9386-1956
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นางอัญชนา อินทุรัตน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทร : 08-1532-3426
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID : pojana-sapsaman
รับผิดชอบ :
  - ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  

ชื่อ : นางสาวอรนุชา กิจนิตย์ชีว์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร : 06-1364-4369
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                         
Line ID : 0613644369
รับผิดชอบ :
 - งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
 - งานดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการ
 - งานส่งเสริมการอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ
 - งานข้อมูลสารสนเทศและแผนการศึกษาเอกชน
 - งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
 

  

ชื่อ : นางสาวนภิศพร เหลืองอ่อน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-1971-9198
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นางสุดา  สุขวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-3628-8963
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
  - ธุรการกลุ่ม

  

ชื่อ : นางพัชรวดี ประภัสสร
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร : 08-3951-3843 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

  

ชื่อ : นางพรพิมล จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร : 08-1114-9679
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ประชาสัมพันธ์
 - เลขานุการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

  

ชื่อ : นางกัญญาณัฐ เสือคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
โทร : 09-2678-9644
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ

 

ชื่อ : นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร : 09-5546-0486
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ชื่อ : นางธัญญลักษณ์ อำไพพันธุ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-7946-1091
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-1534-2354
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางเรณู เกิดสุวรรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-4989-5546
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นายวันชัย ศรีคำขลิบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 08-8273-3612
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาววิภาดา พัฒวี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 08-2406-3357
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ธุรการกลุ่ม
 

ชื่อ : นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร : 09-5306-4953
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 - งานโครงการ/แผนงาน/นโยบาย

ชื่อ : นางสาวจตุพร บรรดาล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 08-3484-1294
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ธุรการกลุ่ม
 - งานวิเคราะห์งบประมาณ

ชื่อ : นายเอกราช โฉมแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 06-3246-5265
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID : Palmbangrachan
รับผิดชอบ :
 - งานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
 - งานเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
 - ระบบงานสารบรรณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

  

ชื่อ : นางเกษราภรณ์ นิ่มพันธุ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 08-6762-1480
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - งานวิเคราะห์งบประมาณ

ชื่อ : นางสาวนฤมล สินพูล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 08-1707-9133
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - งานติดตาม ประเมินผล
 - เลขานุการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ชื่อ : นางพจนา ทรัพย์สมาน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โทร : 06-2694-4699
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID :  pojana-sapsaman
รับผิดชอบ :
  - ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ชื่อ : นางมณี พันธุ์พาณิชย์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-1598-2189
โทร :  09-2758-9692
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-4655-1219
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID :  saisuneethep
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นายกิตติเชษฐ์ อักษร
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 09-7395-3636
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางวรรณวิภา สมรภูมิ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 09-7227-9249
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นายบุญธรรม มากมี
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-9892-3412
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาววรมน วีตะเสวีระ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ศึกษานิเทศก์
โทร : 08-7574-7854
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นายคณิศร โชคครองยศ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 09-9494-4282
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 08-96402-8759
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ปฐมวัย
 

ชื่อ : นายภิรมย์ บุญยิ้ม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-7194-3702
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
 - โครงการประชารัฐ
 - งานส่งเสริมด้านคุณธรรม

ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ ทรายแก้ว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร : 08-8294-6250
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

ชื่อ : นายศุภวิชช์ วงษ์พลบ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 09-8941-6169
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

ชื่อ : นายนิพนธ์ ประเสริฐสุข
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-9644-8964
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - กลุ่มงานตรวจราชการ

ชื่อ : นางวัฒนา วนิชนพรัตน์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-6185-7767
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

  

ชื่อ : นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-4155-2989
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

ชื่อ : นางธนกมล เทศน์ธรรม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 09-9979-2364
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ธุรการกลุ่ม

ชื่อ : นางชนิกานต์  พวงสมบัติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 08-1727-9259
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
 - พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
 - สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 - ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 - รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 - รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพรวมทั้งความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
 - ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
 - ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ชื่อ : นางสาววันษา  โฉมศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 08-9564-0668
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
 - พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
 - สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 - ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 - รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 - รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพรวมทั้งความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
 - ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
 - ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ