ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

    1. ตารางแสดงจำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
สถานศึกษา
นักเรียน
ครู/บุคลากร
1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
 550
98,323
5,355
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
165  
21,022
1,143
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
147
22,798
1,280
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
201
21,838
1,213
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
(เฉพาะนครสวรรค์)
     37
   32,574
        1,719
2
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
52
33,375
1532
3
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2
976
167
4
กศน.จังหวัดนครสวรรค์
16
16176
323
5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
8
855
91
6
สถาบันพลศึกษา
1
313
75
7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
โรงเรียน
17
9175
500
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8
การอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
11
12247
726
9
สำนักงานอุดมศึกษา
4
12360
656
10
สาธิตมหาวิทยาลัย
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
1
483
32
11
การศึกษาแบบ Home School
2
3
2
รวม
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

   2. ตารางแสดงจำนวนผู้บริหารสถานศึกษา แยกสังกัด

ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
สถานศึกษา
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
 550
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
165  
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
147
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
201
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
(เฉพาะนครสวรรค์)
     37
   
       
2
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
52
 
3
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2
 
 
4
กศน.จังหวัดนครสวรรค์
16
 
 
5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
8
 
 
6
สถาบันพลศึกษา
1
 
 
7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
โรงเรียน
17
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8
การอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
11
 
 
9
สำนักงานอุดมศึกษา
4
 
 
10
สาธิตมหาวิทยาลัย
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
1
 
 
11
การศึกษาแบบ Home School
2
 
 
รวม