ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)