ไฟล์การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ให้หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งกลับEmail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายเอกราช โฉมแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   063-2465265

ให้หน่วยงานที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนดาวน์โหลด

- รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

- วิธีปฏิบัติ

- เอกสารยืนยันตัวตน

ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติให้แล้วเสร็จพร้อมส่งคืนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) ตามแผนตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดนครสวรรค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5-FB6yHfNEFreShg2tRbbshoZmllsyRnCEkLUb1gXyMeIsQ/viewform

 

ขนาดโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษา ขนาด รวม

เล็ก

น้อยกว่า121

(คน)

กลาง

121-499

(คน)

ใหญ่

500-1500

(คน)

ใหญ่พิเศษ

1500ขึ้นไป

(คน)

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 113 47 3 2 165
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 80 60 7 0 147
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 139 59 3 0 201

เล็ก

น้อยกว่า 499

(คน)

กลาง

499-1500

(คน)

ใหญ่

1500-2500

(คน)

ใหญ่พิเศษ

2500ขึ้นไป

(คน)

สพม.42 19 10 5 3 37
รวมทั้งหมด 351 176 18 5 550