ให้หน่วยงานที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนดาวน์โหลด

- รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

- วิธีปฏิบัติ

- เอกสารยืนยันตัวตน

ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติให้แล้วเสร็จพร้อมส่งคืนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ขนาดโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษา ขนาด รวม

เล็ก

น้อยกว่า121

(คน)

กลาง

121-499

(คน)

ใหญ่

500-1500

(คน)

ใหญ่พิเศษ

1500ขึ้นไป

(คน)

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 113 47 3 2 165
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 80 60 7 0 147
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 139 59 3 0 201

เล็ก

น้อยกว่า 499

(คน)

กลาง

499-1500

(คน)

ใหญ่

1500-2500

(คน)

ใหญ่พิเศษ

2500ขึ้นไป

(คน)

สพม.42 19 10 5 3 37
รวมทั้งหมด 351 176 18 5 550

จำนวนนักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2561

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13sH_NBsKcTz3ZVSBx_bAkppQo7USZ2Ch5uMwa-8hPDY/edit#gid=0 

          ตามที่ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2 ท่าน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ซึ่งในการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว
และในคราวประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ท่านได้โปรดมอบนโยบายที่เป็นจุดเน้นแนวทางในการดำเนินงาน ดังเอกสารแนบด้านล่างนี้

Attachments:
Download this file (นโยบายรัฐมนตรี.pdf)นโยบายรัฐมนตรี.pdf[ ]267 kB277 Downloads
Download this file (นโยบายรัฐมนตรี1.pdf)นโยบายรัฐมนตรี1.pdf[ ]348 kB245 Downloads

ข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ตารางแสดงจำนวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
โรงเรียน
นักเรียน
ครู/บุคลากร
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
167
21,368
1,655
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
150
23,131
1,631
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
201
22,391
1,632
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
(เฉพาะนครสวรรค์)
37
32,060
1,819
 
รวม สพฐ.
555
98,950
6,737
5
โรงเรียนเอกชน
52
33,680
1,310
6
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล)
1
370
34
7
กศน.จังหวัดนครสวรรค์
16
16,040
205
8
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
8
855
105
9
สถาบันพละศึกษา (โรงเรียนกีฬานครสวรรค์)
1
300
28
10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16
9,651
500
11
การอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
11
11,521
687
12
สำนักงานอุดมศึกษา
4
12,360
656
13
สาธิตมหาวิทยาลัย
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
1
480
25
14
การศึกษาแบบ Home School
2
4
2
รวม
667
184,211
10,289

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

    1. ตารางแสดงจำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
สถานศึกษา
นักเรียน
ครู/บุคลากร
1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
 550
98,323
5,355
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
165  
21,022
1,143
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
147
22,798
1,280
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
201
21,838
1,213
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
(เฉพาะนครสวรรค์)
     37
   32,574
        1,719
2
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
52
33,375
1532
3
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2
976
167
4
กศน.จังหวัดนครสวรรค์
16
16176
323
5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
8
855
91
6
สถาบันพลศึกษา
1
313
75
7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
โรงเรียน
17
9175
500
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8
การอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
11
12247
726
9
สำนักงานอุดมศึกษา
4
12360
656
10
สาธิตมหาวิทยาลัย
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
1
483
32
11
การศึกษาแบบ Home School
2
3
2
รวม
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560