ชื่อ : นางพจนา ทรัพย์สมาน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โทร : 06-2694-4699
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID :  pojana-sapsaman
รับผิดชอบ :
  - ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ชื่อ : นางมณี พันธุ์พาณิชย์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-1598-2189
โทร :  09-2758-9692
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-4655-1219
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID :  saisuneethep
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นายกิตติเชษฐ์ อักษร
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 09-7395-3636
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางวรรณวิภา สมรภูมิ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 09-7227-9249
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นายบุญธรรม มากมี
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-9892-3412
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาววรมน วีตะเสวีระ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ศึกษานิเทศก์
โทร : 08-7574-7854
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นายคณิศร โชคครองยศ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 09-9494-4282
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 08-96402-8759
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ปฐมวัย
 

ชื่อ : นายภิรมย์ บุญยิ้ม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-7194-3702
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
 - โครงการประชารัฐ
 - งานส่งเสริมด้านคุณธรรม

ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ ทรายแก้ว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร : 08-8294-6250
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

ชื่อ : นายศุภวิชช์ วงษ์พลบ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 09-8941-6169
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

ชื่อ : นายนิพนธ์ ประเสริฐสุข
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-9644-8964
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - กลุ่มงานตรวจราชการ

ชื่อ : นางวัฒนา วนิชนพรัตน์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-6185-7767
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

  

ชื่อ : นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-4155-2989
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

ชื่อ : นางธนกมล เทศน์ธรรม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 09-9979-2364
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ธุรการกลุ่ม