ชื่อ : นายสุรพล  หนูเงิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
โทร : 08-1233-2010
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ผู้อำนวยการกลุ่ม
 - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
 - กิจการนักเรียน

  

ชื่อ : นางณิชชา กิตติธรธำรงกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 09-5642-4466
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
รับผิดชอบ :
 - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
 - กิจการนักเรียน

  

ชื่อ : นางสาวธิดา  ทองแฉล้ม
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 
08-5734-0932
อีเมล :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
รับผิดชอบ :
 - ธุรการกลุ่ม
 - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
 - กิจการนักเรียน