ชื่อ : นางอัญชนา อินทุรัตน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทร : 08-1532-3426
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID : pojana-sapsaman
รับผิดชอบ :
  - ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  

ชื่อ : นางสาวอรนุชา กิจนิตย์ชีว์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร : 06-1364-4369
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                         
Line ID : 0613644369
รับผิดชอบ :
 - งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
 - งานดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการ
 - งานส่งเสริมการอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ
 - งานข้อมูลสารสนเทศและแผนการศึกษาเอกชน
 - งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
 

  

ชื่อ : นางสาวนภิศพร เหลืองอ่อน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-1971-9198
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นางสุดา  สุขวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-3628-8963
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
  - ธุรการกลุ่ม