ชื่อ : นางพัชรวดี ประภัสสร
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร : 08-3951-3843 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

  

ชื่อ : นางพรพิมล จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร : 08-1114-9679
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ประชาสัมพันธ์
 - เลขานุการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

  

ชื่อ : นางกัญญาณัฐ เสือคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
โทร : 09-2678-9644
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ