ชื่อ : นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร : 09-5546-0486
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ชื่อ : นางธัญญลักษณ์ อำไพพันธุ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-7946-1091
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-1534-2354
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางเรณู เกิดสุวรรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-4989-5546
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นายวันชัย ศรีคำขลิบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 08-8273-3612
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาววิภาดา พัฒวี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 08-2406-3357
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ธุรการกลุ่ม