วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 18 พร้อมคณะ ตรวจติดตาม ผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม และโรงเรียนโพฒิสารศึกษา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับฟังผล การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมปัญหา อุปสรรค และให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน โดยมี นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับและ รับการตรวจราชการ ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

                                        {fbalbum https://www.facebook.com/media/set/?set=a.578169719348607&type=1&l=9a9324891d}