รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบดำเนินงาน)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานอื่น

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2563  ประเภทแหล่งงบประมาณ  งบลงทุน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ