วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนของคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนธนศรี อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนธนศรี

เป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัด ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 478 คน มีครู บุคลากร อัตราจ้าง และครูชาวต่างชาติ จำนวน 34 คน มีนายสุธน อ่อนเฉย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
Show more... (18 ภาพ)