วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวิชาวดี อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนวิชาวดีเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัด เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนางบุบผาชาติ หมุนสา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 40 คน ครูและบุคลากร จำนวน 6 คน ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว
×
Show more... (16 ภาพ)