วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวิชาวดี อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนวิชาวดีเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัด เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนางบุบผาชาติ หมุนสา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 40 คน ครูและบุคลากร จำนวน 6 คน ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว
×
ERROR CODE : 10
(#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Show more... (16 ภาพ)