การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2563

OIT  รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม การดำเนินการ
OIT-1 โครงสร้าง นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-2 ข้อมูลผู้บริหาร นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-3 อำนาจหน้าที่ นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-5 ข้อมูลการติดต่อ นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-6
OIT-7