นายณรงค์  นาคชัยยะ 
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

โทร 056-226456

นางอัญชลี   วันทอง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

โทร.056226456