นายณรงค์ นาคชัยยะ เกิดวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2507

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

โทร 056-226456

ประวัติการศึกษา  

ที่

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา/สาขา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จการศึกษา

1

ปวช.

ช่างยนต์

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

2527

2

ปวส.

ช่างยนต์

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

2529

3

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์บัณฑิต

สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

วิทยาลัยครูนครสวรรค์

2535

4

ปริญญาโท

การศึกษามหาบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2546

5

การศึกษาอื่น ๆ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2550

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารในตำแหน่ง

ที่

ตำแหน่ง

ระดับ/วิทยะฐานะ

ช่วงเวลาที่

ดำรงตำแหน่ง

รวมระยะเวลา

1

ครูสอนวิชาช่างยนต์

โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว

จังหวัดนครสวรรค์

ครู 2 ระดับ 2

27 มิถุนายน 2531 -

2 พฤศจิกายน 2551

20 ปี 4 เดือน 7 วัน

2

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์

สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ผู้อำนวยการ

ชำนาญการ

3 พฤศจิกายน 2551 -

28 พฤศจิกายน 2553

2 ปี 26 วัน

3

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากดง

สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ผู้อำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ

1 ธันวาคม 2553 -

24 มิถุนายน 2557

3 ปี 6 เดือน 24 วัน

4

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ผู้อำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ

25 มิถุนายน 2557 -

17 กุมภาพันธ์ 2563

5 ปี 7 เดือน 23 วัน

5

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

18 กุมภาพันธ์ 2563 -

12 พฤศจิกายน 2563

8 เดือน 25 วัน

6

รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

อำนวยการต้น

13 พฤศจิกายน 2563 -

10 มกราคม 2565

1 ปี 1 เดือน 28 วัน

7

ศึกษาธิการจังหวัดตาก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

อำนวยการสูง

11 มกราคม 2565 -

30 กันยายน 2565

8 เดือน 20 วัน

8

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

อำนวยการสูง

1 ตุลาคม 2565

ปัจจุบัน