กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 

- คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 11/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

- คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มอำนวยการ

- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560

ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

- ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ พศ.2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

- พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

กลุ่มนโยบายและแผน

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

- พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2

- พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

- พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2562

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม 2551 2552 2554

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

- ระเบียบ พสน.

กลุ่มบส่งเสริมการศึกษาเอกชน

- พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

- คู่มือและแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี2563

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560

หน่วยตรวจสอบภายใน

- มาตรฐานการตรวจสอบภายใน