ชื่อ : นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร :
09-5546-0486
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 
- ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ชื่อ : นางพัชรวดี ประภัสสร
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร : 08-3951-3843 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

ชื่อ : นางพรพิมล จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร : 08-1114-9679
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ประชาสัมพันธ์
 - เลขานุการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ชื่อ : นางสุภาวดี สุขวิญญา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 09-8883-2286
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
- ด้านบัญชีเงินใน และเงินนอกงบประมาณ

ชื่อ : นางธนกมล เทศน์ธรรม
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร :
09-9979-2364
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ธุรการกลุ่ม

 

ชื่อ : นางสาวชลลดา แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง : 
แม่บ้าน
โทร : 

อีเมล :  
รับผิดชอบ :
 - แม่บ้าน

 

ชื่อ : นายนิรภัฏ นาคดี
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 
อีเมล :  
รับผิดชอบ :
 -
พนักงานขับรถยนต์