ชื่อ : นางอัญชลี วันทอง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร : 08-1707-3918
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

 

ชื่อ : นายธนภัทร บุญช่วย
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทร : 09-6887-3283
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางวรรณา ทองแบน
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-1959-9019
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นายพีรยุทธ์ ตับทอง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 09-5562-3380
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาวศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 08-9644-9824
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาวสุกานดา ฉิมสุข
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 08-1532-3171
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นายปรัชญา ภักดีศุภผล
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 08-8293-4494
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
- สารบรรณกลาง
- ผู้คุมวันลา
 

  

ชื่อ : นางสาวปณิดา มาเม่น
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 08-7197-6604
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาวทัศวรรณ เป้าเพชร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 09-9386-1956
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :