ชื่อ : นายภิรมย์ บุญยิ้ม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-7194-3702
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ : 
 - หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 - โครงการประชารัฐ 
 - งานส่งเสริมด้านคุณธรรม

ชื่อ : นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์ 
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-4155-2989
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-4655-1219
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID :  saisuneethep
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นายกิตติเชษฐ์ อักษร
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 09-7395-3636
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาววรมน วีตะเสวีระ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-7574-7854
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นายคณิศร โชคครองยศ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร : 09-9494-4282
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร : 08-96402-8759
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ปฐมวัย
 

ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ ทรายแก้ว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร : 08-8294-6250
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

ชื่อ : นายศุภวิชช์ วงษ์พลบ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร : 09-8941-6169
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

 

ชื่อ : นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ
โทร : 
อีเมล :  
รับผิดชอบ :