ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2565

แบบประเมินความพึงพอใจ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

ในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2) เพื่อรายงานผลการคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563  3) เพื่อรายงานผลการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” และ 4) เพื่อรายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

Attachments:
Download this file (1. ปกรายงานคก.jpg)1. ปกรายงานคก.jpg[ ]1079 kB5591 Downloads
Download this file (10. บทที่ ๕.pdf)10. บทที่ ๕.pdf[ ]344 kB1195 Downloads
Download this file (11. ภาคผนวก.pdf)11. ภาคผนวก.pdf[ ]2228 kB1760 Downloads
Download this file (12. ปกหลัง.jpg)12. ปกหลัง.jpg[ ]255 kB1000 Downloads
Download this file (2. ปกใน.pdf)2. ปกใน.pdf[ ]53 kB987 Downloads
Download this file (3.  บทสรุปผู้บริหาร.pdf)3. บทสรุปผู้บริหาร.pdf[ ]282 kB1560 Downloads
Download this file (4. คำนำ.pdf)4. คำนำ.pdf[ ]248 kB1421 Downloads
Download this file (5. สารบัญ.pdf)5. สารบัญ.pdf[ ]264 kB1086 Downloads
Download this file (6. บทที่ ๑.pdf)6. บทที่ ๑.pdf[ ]297 kB1550 Downloads
Download this file (7. บทที่ ๒.pdf)7. บทที่ ๒.pdf[ ]493 kB1291 Downloads
Download this file (8. บทที่ ๓.pdf)8. บทที่ ๓.pdf[ ]285 kB1315 Downloads
Download this file (9. บทที่ ๔.pdf)9. บทที่ ๔.pdf[ ]441 kB1617 Downloads