แนวทางในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2563 เทอม 2

 

                 ให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน  ดังนี้

                 1. เข้าเวบไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์    http://www.nswpeo.go.th

                 2. เลือกหัวข้อ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2563 เทอม 2

                 3. ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน (ไฟล์ Excel) ตามสังกัดของท่าน

                 4. ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนและระบุผลการตรวจสอบในฟิวล์ “ผลการตรวจสอบ” ใน Excel ดังนี้

                                  พบ เรียนปกติ

                                  พบ พักการเรียน

                                  พบ นักเรียนโครงการ

                                 ไม่พบ เนื่องจากไม่พบตัว (ตรวจสอบไม่พบข้อมูลของผู้เรียนในระบบของสถานศึกษา)

                                 ไม่พบ เนื่องจากจบการศึกษา/สำเร็จการศึกษา

                                 ไม่พบ เนื่องจากย้ายไปสถานศึกษาอื่น/ลาออก

                                 ไม่พบ เนื่องจากติดต่อไม่ได้ (ลงทะเบียนแล้วไม่มาเรียน และไม่สามารถติดต่อได้)

                                 ไม่พบ เนื่องจากเสียชีวิต

                                  อื่นๆ โปรดระบุ (หมายเหตุ)

                 โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563

                5. ส่งไฟล์ excel คืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ทาง Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564สงสัย ติดต่อสอบถาม 06-3246-5265

 

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

ในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2) เพื่อรายงานผลการคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563  3) เพื่อรายงานผลการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” และ 4) เพื่อรายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

Attachments:
Download this file (1. ปกรายงานคก.jpg)1. ปกรายงานคก.jpg[ ]1079 kB1595 Downloads
Download this file (10. บทที่ ๕.pdf)10. บทที่ ๕.pdf[ ]344 kB348 Downloads
Download this file (11. ภาคผนวก.pdf)11. ภาคผนวก.pdf[ ]2228 kB349 Downloads
Download this file (12. ปกหลัง.jpg)12. ปกหลัง.jpg[ ]255 kB317 Downloads
Download this file (2. ปกใน.pdf)2. ปกใน.pdf[ ]53 kB279 Downloads
Download this file (3.  บทสรุปผู้บริหาร.pdf)3. บทสรุปผู้บริหาร.pdf[ ]282 kB471 Downloads
Download this file (4. คำนำ.pdf)4. คำนำ.pdf[ ]248 kB453 Downloads
Download this file (5. สารบัญ.pdf)5. สารบัญ.pdf[ ]264 kB350 Downloads
Download this file (6. บทที่ ๑.pdf)6. บทที่ ๑.pdf[ ]297 kB562 Downloads
Download this file (7. บทที่ ๒.pdf)7. บทที่ ๒.pdf[ ]493 kB359 Downloads
Download this file (8. บทที่ ๓.pdf)8. บทที่ ๓.pdf[ ]285 kB422 Downloads
Download this file (9. บทที่ ๔.pdf)9. บทที่ ๔.pdf[ ]441 kB346 Downloads

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

แบบประเมินความพึงพอใจ

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. ในจังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กระดับมัธยมศึกษา

ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กระดับประถมศึกษา