ชื่อ : นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร : 09-5306-4953
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 - งานโครงการ/แผนงาน/นโยบาย

ชื่อ : นางสาวจตุพร บรรดาล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 08-3484-1294
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ธุรการกลุ่ม
 - งานวิเคราะห์งบประมาณ

ชื่อ : นายเอกราช โฉมแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 06-3246-5265
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID : Palmbangrachan
รับผิดชอบ :
 - งานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
 - งานเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
 - ระบบงานสารบรรณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

  

ชื่อ : นางเกษราภรณ์ นิ่มพันธุ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 08-6762-1480
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - งานวิเคราะห์งบประมาณ

ชื่อ : นางสาวนฤมล สินพูล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 08-1707-9133
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - งานติดตาม ประเมินผล
 - เลขานุการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์