ชื่อ : นางเรณู เกิดสุวรรณ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร :
08-4989-5546
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ 

- ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา

  

ชื่อ ::
  นางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-1534-2354
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นายวันชัย ศรีคำขลิบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 08-8273-3612
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาววิภาดา พัฒวี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 08-2406-3357
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ธุรการกลุ่ม