สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนตุลาคม 2563

   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565

OIT  รายละเอียด กลุ่ม การดำเนินการ
OIT-1 โครงสร้าง นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-2 ข้อมูลผู้บริหาร นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-3 หน้าที่และอำนาจ นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-5 ข้อมูลการติดต่อ นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-6

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-8

Q&A

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-9

Social Network

นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-10

แผนดำเนินงานประจำปี

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

ดำเนินการแล้ว

OIT-14

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-15

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน 

ปีงบประมาณ2565

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-16

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

อำนวยการ

ดำเนินการแล้ว

OIT-18

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ

อำนวยการ

ดำเนินการแล้ว

OIT-19

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

อำนวยการ

ดำเนินการแล้ว

OIT-20

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

อำนวยการ

ดำเนินการแล้ว

OIT-21

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว

OIT-22

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว

OIT-23

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว

OIT-24

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำปี

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว

OIT-25

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-26

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว

OIT-27

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบประจำปี

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว

OIT-28

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มนโบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-29

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กลุ่มนโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-30

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-31

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-32

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-33

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-34

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-35 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-36

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-37

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-38

มาตรการส่งเสริม คุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-39

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

              

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564

OIT  รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม การดำเนินการ
OIT-1 โครงสร้าง นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-2 ข้อมูลผู้บริหาร นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-3 อำนาจหน้าที่ นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-5 ข้อมูลการติดต่อ นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-6

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

นางอัญชลี  วันทอง บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ นางพรพิมล จันทร์ศรี อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-8

Q&A

นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-9

Social Network

นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-10

แผนดำเนินงานประจำปี

น.ส.จตุพร บรรดาล นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

น.ส.จตุพร บรรดาล นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

นางนฤมล  สินพูล

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว
OIT-13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-14

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

นางเกษราภรณ์ นิ่มพันธุ์ นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-15

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน 

ปีงบประมาณ2564

นางเกษราภรณ์ นิ่มพันธุ์ นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-16

รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

นนางเกษราภรณ์ นิ่มพันธุ์ นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-18

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-19

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-20

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-21

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นางอัญชลี  วันทอง บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-22

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

นางอัญชลี  วันทอง บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-23

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางอัญชลี  วันทอง

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว
OIT-24

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำปี

นางอัญชลี วันทอง

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว

OIT-25

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายธนภัทร บุญช่วย บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-26

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายธนภัทร บุญช่วย บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-27

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบประจำปี

นายธนภัทร บุญช่วย บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว

OIT-28

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู

กลุ่มนโบายและแผน

ดำเนินการแล้ว
OIT-29

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู

กลุ่มนโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-30

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-31

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-32

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-33

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-34

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-35 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-36

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน

นายภิรมย์  บุญยิ้ม

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว
OIT-37

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-38

มาตรการส่งเสริม คุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-39

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว