การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

                         การมีส่วนร่วมเรื่องคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน

                                       การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรงศึกษาธิการ