รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

1.สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม Canva