กลุ่มอำนวยการ

งานการเงิน การบัญชี

กลุ่มนโยบายและแผน

งานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

งานวินัยและนิติการ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

งานจัดตั้ง ยุบ เลิก รวม และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

-ไม่มีบริการ-

กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

การทำบัตร พสน.

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การขอโอนกิจการโรงเรียนนอกระบบ

หน่วยตรวจสอบภายใน

สอบทานระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

คุรุสภา

การขอขึ้น/ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ