แผนปฏิบัติการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ของเก่าเพื่อเปรียบเทียบ)