แผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2566 - 2570**

แผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2563 - 2565(2563)

แผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2563 - 2565(2564)