วิสัยทัศน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภทให้มีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปลูกฝังผู้เรียนโดยเน้นความรู้ คู่คุณธรรม และการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริม สนับสนุน ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมทุกช่วงวัย
5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21
4. สถานศึกษาปลูกฝังผู้เรียนโดยเน้นความรู้ คู่คุณธรรม และการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ ที่หลากหลาย
6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล