การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2566 เทอม 1

แนวทางในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2566 เทอม 1 

ให้หน่วยงานการศึกษา และโรงเรียนเอกชนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน  ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2566 เทอม 1
  2. แจ้งโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนและระบุผลการตรวจสอบในฟิวล์ ผลการตรวจสอบใน Excel ดังนี้

                 01 พบ เรียนปกติ

                 02 พบ พักการเรียน

                 03 พบ นักเรียนโครงการ

                 04 ไม่พบ เนื่องจากไม่พบตัว (ตรวจสอบไม่พบข้อมูลของผู้เรียนในระบบของสถานศึกษา)

                 05 ไม่พบ เนื่องจากจบการศึกษา/สำเร็จการศึกษา

                 06 ไม่พบ เนื่องจากย้ายไปสถานศึกษาอื่น/ลาออก

                 07 ไม่พบ เนื่องจากติดต่อไม่ได้ (ลงทะเบียนแล้วไม่มาเรียนและไม่สามารถติดต่อได้)

                 08 ไม่พบเนื่องจากเสียชีวิต

                 99 อื่นๆ โปรดระบุ (หมายเหตุ)

  1. .ให้หน่วยงานรวบรวม และส่งไฟล์ excel คืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ทางอีเมลล์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 

ติดต่อสอบถาม  เอกราช โฉมแก้ว 063-2465265

**ดาวน์โหลดเฉพาะสังกัดตนเองเท่านั้น**

Attachments:
Download this file (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.xlsx)กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.xlsx[ ]27 kB98 Downloads
Download this file (กรมส่งเสริมการเรียนรู้.xlsx)กรมส่งเสริมการเรียนรู้.xlsx[ ]56 kB70 Downloads
Download this file (ศูนย์การศึกษาพิเศษ.xlsx)ศูนย์การศึกษาพิเศษ.xlsx[ ]10 kB40 Downloads
Download this file (สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.xlsx)สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.xlsx[ ]10 kB34 Downloads
Download this file (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.xlsx)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.xlsx[ ]37 kB81 Downloads
Download this file (สำนักงานพระพุทธศาสนา.xlsx)สำนักงานพระพุทธศาสนา.xlsx[ ]18 kB54 Downloads
Download this file (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1.xlsx)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1.xlsx[ ]26 kB51 Downloads
Download this file (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2.xlsx)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2.xlsx[ ]22 kB44 Downloads
Download this file (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3.xlsx)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3.xlsx[ ]19 kB41 Downloads
Download this file (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์.xlsx)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์.xlsx[ ]42 kB62 Downloads
Download this file (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์.xlsx)โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์.xlsx[ ]12 kB45 Downloads
Download this file (โรงเรียนเอกชน.xlsx)โรงเรียนเอกชน.xlsx[ ]34 kB98 Downloads

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม 2566  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดขยะจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

     

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2566

1. รายงานรอบ 6 เดือน

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566

1.โครงการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566