วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้น บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

                          โดยในพิธีเปิด ได้รับความกรุณาจาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในกิจกรรมประกอบด้วยการออกบูสของหน่วยงานราชการ

เอกชนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น เล่นเกมส์ แจของขวัญ เป็นต้น