วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวอริญรดา วัฒนกุล รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และคณะกรรมการคัดเลือกฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ในระดับจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

 

                                                                                      วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย
นางสาวอริญรดา วัฒนกุล รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เทคนิคการตัดต่อวีดีโอ ประกอบด้วย 3 โมดูล ได้แก่ 1. โมดูลพื้นฐานงานตัดต่อ 2. โมดูลแนวคิดสร้างสรรค์การตัดต่อ 3. โมดูลโปรแกรมและพื้นฐานการตัดต่อวีดีโอ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

                                                                          วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน
การประชุมฯ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

                                            

                                           วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 จำนวน 1 ราย คือ นางสาวอิสริยา แก้วก๊อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.ฯ เข้าร่วมตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นักเรียนทุนฯ ณ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

                              วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและ สงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง ประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

                                                   

วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวดนครสวรรค์ โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

                             วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวันครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 “ศาสตร์ศิลป์แห่งล้านนา สู่การศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน" โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธาน ณ โรงแรม ทีค การเต้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

                                                             

                                        วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และกลุ่มนโยบายและแผน/คุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์