วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม 7 มาตรการ สถานศึกษาปลอดบุหรี่/เครื่องดื่นแอลกอฮอล์ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้จัดการ ประชุมฯ โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานด้านควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่นแอลกอฮอล์ในหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับการฟังบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น4 อาคาร1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์