ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ