สรุปผลการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปฐมวัย

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562

จังหวัดนครสวรรค์