วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 14:00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวอริญรดา วัฒนกุล รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทรศาสตร์ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

แนวทางในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2566 เทอม 2 ให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน  ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ที่เวบไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ หัวข้อ

การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2566 เทอม 2

www.nswpeo.go.th

  1. แจ้งโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนและระบุผลการตรวจสอบในฟิวล์

ผลการตรวจสอบใน Excel ดังนี้

                 01 พบ เรียนปกติ

                 02 พบ พักการเรียน

                 03 พบ นักเรียนโครงการ

                 04 ไม่พบ เนื่องจากไม่พบตัว (ตรวจสอบไม่พบข้อมูลของผู้เรียนในระบบของสถานศึกษา)

                 05 ไม่พบ เนื่องจากจบการศึกษา/สำเร็จการศึกษา

                 06 ไม่พบ เนื่องจากย้ายไปสถานศึกษาอื่น/ลาออก

                 07 ไม่พบ เนื่องจากติดต่อไม่ได้ (ลงทะเบียนแล้วไม่มาเรียนและไม่สามารถติดต่อได้)

                 08 ไม่พบ เนื่องจากเสียชีวิต

                 99 อื่นๆ โปรดระบุ (หมายเหตุ)

  1. หน่วยงานต้นสังกัดรวมรวบข้อมูล และส่งไฟล์ excel คืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ทาง Email.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                      ภายในวันที่ 19 มกราคม 2567   

                      ติดต่อสอบถาม (063-2465265) เอกราช โฉมแก้ว

 

 

รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)

แผนที่นำทาง SDG4 จังหวัดนครสวรรค์ 

รายงานผลการดำเนินงาน SDG4 จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566

แผ่นพับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดนครสวรรค์

แผนและรายงานปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา (SDG4) ประจำปี 2565-2566 จังหวัดนครสวรรค์

1) ทำความรู้จักกับ SDGs

1. SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action) คลิก...

2. ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) คลิก...

3. SDGs กับเยาวชน คลิก...

4. SDGs กับภาคธุรกิจ คลิก...

5. SDGs กับความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) คลิก...

6. SDGs กับเกษตรกร คลิก...

7. SDGs กับชีวิตคนเมือง คลิก...

8. SDGs กับอาหารริมทาง คลิก...

9. งานก้าวพอดี 9-11 ก.ค. 2562 SEP for SDGs : 17 Goals Ver. คลิก...

มีต่อหน้า 2 กด NEXT

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565