ข้อมูลสารสนเทสด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา 2561

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา 2562

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา 2563

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา 2564 (ยังอยู่ในช่วงจัดเก็บ)

ระเบียบและคำสั่งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์