จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ครั้งที่ 27/2564 ห้ามการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มเกิน 50 คน และกำหนดเวลาการเปิดร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัดกลางคืน ฯ และกำหนดเวลาปิด สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ยิม
✳️วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 27/2564 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายงานข้อมูลโรงพยาบาลสนาม โดยที่ประชุมมีมติให้โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ในส่วนของแต่ละอำเภอที่มีการจับคู่ให้เตรียมพร้อมเปิดในสัปดาห์นี้ จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.โกรกพระ ,อ.ชุมแสง ,อ.บรรพตพิสัย ,อ.ตาลี ,อ.ไพศาลี ,อ.ลาดยาว
ทั้งนี้ได้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่พิจารณาคำสั่งและมาตรการการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์
✳️ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๖๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน /๒๕๖๔ เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
🔴สำหรับรายละเอียดที่มีการปรับเปลี่ยนในคำสั่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลง อาทิ
✅ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
✅การจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง หรือ กรณีงานประเพณีที่เป็นพิธีการตามประเพณีนิยมที่มีคนมารวมตัวกันไม่เกิน 50 คน ทั้งนี้ ต้องไม่มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด
✅ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา โดยห้ามการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและลดจำนวนที่นั่งภายในร้านลงครึ่งหนึ่ง จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการไม่ให้แออัด ห้ามใช้ภาชนะร่วมกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้องการจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
✅ร้านสะดวกซื้อ ชูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการในเวลา 04.00-23.00น.
✅สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ให้เปิดดำเนินการได้ภายในเวลาไม่เกิน 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม ไม่เกิน 50 คน
✅สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ยิม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกิน 23.00 น.
ทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์จะได้มีการออกคำสั่ง หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯต่อไป