วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการประสานงานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้ดูแลความสงบและความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

                                                                         วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 15:30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ นำบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมในกิจกรรม”ออกกำลังกายทุกวันพุธ”ของทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

                                   วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567                         
โดยมี นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายการศึกษาและแนวทางตรวจราชการ เพื่อนำนโยบายไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

                                        วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

พร้อมด้วยนางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ร่วมจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2567 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

เป็นประธานฯ ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จ.นครสวรรค์

                       
                      สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ประกาศรายชื่อหน่วยงานและโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการโรงเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Microsoft Teams
                      ทั้งนี้ขอความกรุณาโปรดลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ที่ https://short.depa.or.th/gs13U หรือ QR Code ที่ปรากฏตามท้ายหนังสือ
                      โดยภายหลังจากการลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ Email ยืนยันการลงทะเบียนพร้อมลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม

                                       วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์                  และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน                                        ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์                                                                  และ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. นครสวรรค์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

                             วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2566 โดยมี นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

           

                  วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับโล่ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 ของสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) โดยมี นายชวน หลีกภัย อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานฯ ณ หอประชุมใหญ่ สำนักเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร