ประชุมชี้แจงโครงการ IFTE
วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้อง Forum Ballroom โรงแรม เดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา รวมทั้งยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการนิเทศชั้นเรียนโดยใช้แนวทาง COTARMODELจำนวน 2 ครั้ง และกิจกรรมถอดบทเรียนและคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 แห่ง //พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว