ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวดนครสวรรค์

เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๔ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)