วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และการชี้แจงโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มาเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครู จำนวน 6 โรง ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์