วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ แนวทางการปฏิบัติงาน บทบาท ภารกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : พัฒนาขีดความสามารถผู้เรียนด้านทักษะอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโพฒิสารศึกษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนดรุณศึกษา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการฯ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ที่ขอรับการประเมินเพื่อมีวิทยฐานะ ชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 ราย ซึ่งมีการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ////พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวสัญจรของอำเภอ เมืองนครสวรรค์ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์