วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือทุน ม.ท.ศ.

ได้แก่ นางสาวณัฐณิชาพร สอนพิมพ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียน ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.40 เตรียมตัวในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อาศัยอยู่กับบิดามารดา มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ผู้บริหารและคณะครู ช่วยกันดูแล เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.