การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564

OIT  รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม การดำเนินการ
OIT-1 โครงสร้าง นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน
OIT-2 ข้อมูลผู้บริหาร นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน
OIT-3 อำนาจหน้าที่ นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน
OIT-4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน
OIT-5 ข้อมูลการติดต่อ นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน
OIT-6

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

นางอัญชลี  วันทอง บริหารงานบุคคล
OIT-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ นางพรพิมล จันทร์ศรี อำนวยการ
OIT-8

Q&A

นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู นโยบายและแผน
OIT-9

Social Network

นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน
OIT-10

แผนดำเนินงานประจำปี

น.ส.จตุพร บรรดาล นโยบายและแผน
OIT-11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

น.ส.จตุพร บรรดาล นโยบายและแผน
OIT-12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

นางนฤมล  สินพูล

นโยบายและแผน

OIT-13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล กลุ่มอำนวยการ
OIT-14

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

นางเกษราภรณ์ นิ่มพันธุ์ นโยบายและแผน
OIT-15

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ2565

นางเกษราภรณ์ นิ่มพันธุ์ นโยบายและแผน
OIT-16 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี นนางเกษราภรณ์ นิ่มพันธุ์ นโยบายและแผน
OIT-17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ
OIT-18

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ
OIT-19

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ
OIT-20

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ
OIT-21

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นางอัญชลี  วันทอง บริหารงานบุคคล
OIT-22

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

นางอัญชลี  วันทอง บริหารงานบุคคล
OIT-23

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางอัญชลี  วันทอง

บริหารงานบุคคล

OIT-24

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
นางอัญชลี วันทอง

บริหารงานบุคคล

OIT-25

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายธนภัทร บุญช่วย บริหารงานบุคคล
OIT-26

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายธนภัทร บุญช่วย บริหารงานบุคคล
OIT-27

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

นายธนภัทร บุญช่วย บริหารงานบุคคล

OIT-28

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู

กลุ่มนโบายและแผน

OIT-29

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู

กลุ่มนโยบายและแผน

OIT-30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นิเทศ ฯ
OIT-31

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นิเทศ ฯ
OIT-32

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

นิเทศ ฯ
OIT-33

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

นิเทศ ฯ
OIT-34

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นิเทศ ฯ
OIT-35 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต นิเทศ ฯ
OIT-36

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน
OIT-37

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

นิเทศ ฯ
OIT-38

มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

OIT-39

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564