การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564

OIT  รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม การดำเนินการ
OIT-1 โครงสร้าง นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-2 ข้อมูลผู้บริหาร นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-3 อำนาจหน้าที่ นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-5 ข้อมูลการติดต่อ นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-8

Q&A

OIT-9

Social Network

นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-10

แผนดำเนินงานประจำปี

OIT-11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

OIT-12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

OIT-13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

OIT-14

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

OIT-15

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

OIT-16

รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

OIT-17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-18

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-19

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-20

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-21

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดร.วรรษณา ทองแบน บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-22

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

OIT-23

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT-24

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำปี

OIT-25

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายธนภัทร บุญช่วย บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-26

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายธนภัทร บุญช่วย บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-27

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบประจำปี

นายธนภัทร บุญช่วย บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว

OIT-28

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

OIT-29

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

OIT-30

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-31

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-32

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

นายภิรมณ์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-33

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

นายภิรมณ์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-34

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นายภิรมณ์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-35 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต นายภิรมณ์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-36

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน

OIT-37

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

นายภิรมณ์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-38

มาตรการส่งเสริม คุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นายภิรมณ์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-39

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นายภิรมณ์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว