รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564

- แบบรายงานการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564

- รายงานรอบ 9 เดือน

- รายงานรอบ 12 เดือน