วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการเพื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โดย จังหวัดนครสวรรค์

แจ้งให้ส่วนราชการจัดเตรียมข้อมูล รายงานสถานที่ศึกษาดูงานของรัฐมนตรีต้นสังกัด สถานที่ดูงานของนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งมีหน่วยงานการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งผู้ที่รับผิดชอบประเด็นการติดตามนโยบาย เข้าร่วมประชุม ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.