นที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดนครสวรรค์ (ระยะที่ 2 เดือนธันวาคม 2560) ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ร่วมกันหาแนวทาง วางแผนในการติดตามการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ในครั้งต่อไป ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.