วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์    ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

                            วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามและประเมินผลนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3

                   วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วม ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

                                 วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม 7 มาตรการ สถานศึกษาปลอดบุหรี่/เครื่องดื่นแอลกอฮอล์ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้จัดการ ประชุมฯ โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานด้านควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่นแอลกอฮอล์ในหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับการฟังบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น4 อาคาร1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ทรงเป็น พระมหากษัตริย์นักพัฒนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยซน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา ทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นกำลังใจ และกำลังศรัทธาของชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จักขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี เพื่อรักษาชาติ บ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

                           
                         
                                    พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าพระบรมอนุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นางอัญชลี  วันทอง รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังsวัดนครสวรรค์

                                 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN) เพื่อรายงานความก้าวหน้า และความพร้อมในการจัดกิจกรรมของคณะทำงานในส่วนต่าง ๆ โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

                     วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันระลึกมหาจักรีราชวงค์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์